Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

DE BURGER CENTRAAL de burger op één
In vele beleidsverhalen wordt opgetekend dat de burger centraal staat.
In de praktijk blijkt dit een loze kreet waarbij het veelal omgekeerd is. De burger en ondernemer moeten zich voegen naar de overheid en als dat niet gebeurt op de gepaste wijze dan staat de overheid met sancties klaar zelfs als het gaat over pietluttigheden.
De overheid is er niet meer voor de burger maar de burger is, zo wordt dat ervaren, er voor de overheid die niet meer echt benaderbaar is.
Een voor eenieder invoelbaar dieptepunt is dat burgers voor de normale serviceverlening van de overheid zoals het afgeven van een paspoort; rijbewijs, bewijs van goed gedrag enz. enz. eerst via internet een afspraak moeten maken. Men mag komen op een datum en tijdstip dat het de bureaucratie uitkomt. Vast efficiënt maar dit heeft niets te maken met een zich dienstbaar opstellende overheid.
Integendeel: er wordt onnodig afstand geschapen.
Dit is een heilloze weg die ertoe leidt dat steeds meer burgers zich van de overheid afkeren waar dat tenminste kan. De overheid met al zijn regeltjes wordt gezien als pestkop die burgers en ondernemers voor de voeten loopt en voortdurend spaken in wielen steekt.

Zoals uiteengezet onder “democratisch tekort”, zijn wij er voorstander van om burgers en bedrijven en de expertise die daar voorhanden is, te betrekken bij beleidsvoorbereiding en beleidsvorming. Doel is niet alleen om kwalitatief betere besluiten of maatregelen te nemen maar ook om het draagvlak daarvoor solide te doen zijn. Omdat niet een ieder zijn inzichten kunnen worden gehonoreerd - de gemeente maakt immers een afweging waarbij het algemeen belang aan de orde is- wordt wél duidelijk waarom een keuze wordt gemaakt zoals die is gemaakt.

De uitvoering van taken of diensten kunnen worden uitbesteed aan samenwerkingsverbanden. Vooraf moet wel duidelijk zijn dat dit een meerwaarde heeft. Echter de wijze waarop taken worden uitgevoerd en die samenwerkingsverbanden worden aangestuurd, is een taak die niet kan worden uitbesteed. De langjarige samenwerking inParkstad verband kan als mislukt worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de LED (Limburgs Economic Development) en straks zal blijken dat IBA een bestuurlijke muis heeft gebaard.