Verkiezingsprogramma DE BURGER CENTRAAL 2018-2022

HERINDELING
Bijna was onze gemeente een wijk van Heerlen-Landgraaf geworden.
De burgers hebben hierover niets te zeggen gehad.
In geen enkel verkiezingsprogramma van een Brunssumse politieke partij heeft u kunnen lezen dat herindeling zou worden onderzocht of nagestreefd.
De lokale politieke partijen, hun vertegenwoordigers en bezorgde burgers hebben op het nippertje (en nog is het niet helemaal zeker) de vinger opgestoken en gezegd dat herindeling niet op voorhand de oplossing is voor de vraagstukken waarvoor lokale bestuurders zich geplaatst zien.
Een garantie voor goede bestuurders geeft een herindeling ook niet. Dat is voorhouden aan de politieke groeperingen om daarvoor te zorgen.
De landelijke partijen VVD-CDA-PVDA en SP willen schaalvergroting en zien in herindeling van de gemeente grote voordelen.
Dat is nogal wat. Waarom?
Onderzoeken naar de effecten van al eerder doorgevoerde herindelingen wijzen uit dat in géén van de gevallen, de tevoren ingeboekte voordelen in geld en kwaliteit van dienstverlening zijn gerealiseerd.
Ook nu wordt er weer geschermd met nota’s en experts die een goede boterham verdienen met de advisering en allemaal vooruitgang zien in herindeling van gemeenten.
Veel verder dan het argument dat gemeenten onderaan bungelen op allerlei lijstjes komt men niet. Een overtuigend verhaal dat het na een herindeling beter wordt voor de burgers, is niet voorhanden. Algemeenheden als “meer bestuurskracht; meer geld; op de kaart zetten” zijn op te tekenen. Wij hoeven niet ver te kijken naar de voorbeelden in onze omgeving. Sittard-Geleen-Born kampt jaren na de fusie nog steeds met aanzienlijke problemen en Geleen ken je niet meer terug. In Born is nu een groep burgers actief die Born weer zelfstandig wil maken. Landgraaf- zelf een fusiegemeente- zou nu niet in staat zijn zelfstandig te functioneren? Ook daar zijn het vooral de lokale partijen die de door de Gedeputeerde Staten van Limburg opgelegde fusie met Heerlen, niet zien zitten.
De aanjagers van de herindelingsgedachte zijn vooral terug te vinden bij de landelijke politieke partijen. Kennelijk wil men - dat wordt natuurlijk niet hardop gezegd maar dat is wel het te verwachten effect - de lokale democratie ontdoen van lokale partijen die nu een grote invloed hebben op het bestuur van dorp of stad. Immers schaalvergroting betekent per definitie dat de nu per gemeente opererende lokale partijen geen achterban hebben in de nieuw te vormen herindelingsgemeente.
De Raad van State heeft een negatief advies over de werkwijze van de Provincie Limburg in het herindelingsdossier uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en die heeft het herindelingsbesluit van Gedeputeerde Staten niet overgenomen. Daarmede is echter de kous niet af. Waakzaamheid blijft geboden!
De partijen die herindeling nastreven zullen een andere koers kiezen en al dan niet in groter verband alsnog een herindeling voor elkaar willen krijgen.
Voor BBB-Palmen is herindeling niet aan de orde en wel om het navolgende.
Burgers moeten zich kunnen uitspreken over wel of geen onderzoek naar herindeling. Dat kan via de reguliere 4-jaarlijkse verkiezing of, en dat heeft onze voorkeur, via een referendum omdat dan echt duidelijk is dat een keuze echt alleen betrekking heeft op een mogelijke herindeling.
Voor BBB-Palmen telt een uitspraak van de burgers zwaar.
Voordat burgers wordt gevraagd zich uit te spreken moet duidelijk zijn dat herindeling een oplossing is voor erkende en bestaande problemen of het vergroten van gewenste ontwikkelingen. Dat vergt gedegen onderzoek o.a. naar -kostbare miskleunen (o.a. Licom; Parkstad; IBA, Limburg Economic Development; samenwerking Brunssum-Landgraaf; Nature Wonder World) en de lessen die daaruit te trekken zijn  met betrekking tot het functioneren van bestuurders. Dit betekent dat onderzoek naar gevoelde en ervaren problematiek die alleen of beter kan worden opgelost in een groter organisatorisch verband (en niet via samenwerkingsverbanden) vooraf moet gaan aan het raadplegen van de burger. Zo alleen is concreet duidelijk waarvoor wordt gekozen en kan achteraf worden beoordeeld of de gemaakte keuze heeft geleid tot aanpak en oplossen van de aan de burger voorgelegde vraagstukken.
De provinciale politiek heeft zo zijn eigen dynamiek. Dat bleek toen het herindelingsvoorstel voor Landgraaf-Heerlen werd besproken in Provinciale Staten.
Van het CDA dat kennelijk kampt met interne machtsproblemen zou en moest Brunssum worden toegevoegd aan het herindelingsvoorstel Heerlen-Landgraaf. Dat kon niet meer omdat de voorbereiding van dat herindelingsbesluit daar niet over ging. Een amendement moest uitkomst bieden. De redenering daarvoor moest nog worden gevonden. Een aspirant lid kwam met de oplossing. Er was immers in de voorbereiding met inspraak van de burgers opgemerkt dat het wellicht een goed idee was om Brunssum bij de herindeling te betrekken. Goed idee. Er wordt zo naar de burgers geluisterd!
Wie echter ooit heeft deelgenomen aan inspraak –de burgers van Brunssum is dit zelfs ontzegd door de provinciale bestuurders in het herindelingsdossier- weet dat een dergelijk inspraakrondje niets anders is dan een vrolijk dansje voor de bühne en dat ambtenaren ernaar uitzien om met kromspraak de door burgers naar voren gebrachte argumenten tegen te spreken. Dat wordt dan zo besloten door de bestuurders. Zoals hiervoor al aangegeven heeft de minister – voorlopig- het herindelingsvoorstel afgeschoten.
Het zal duidelijk zijn dat de thans aangevoerde argumenten voor herindeling of een onderzoek daarna, voor BBB-Palmen geen aanleiding vormen om nu na te denken over herindeling. Dit betekent overigens niet dat in Brunssum alles goed gaat.
Wij zijn niet tegen samenwerking daaraan dienen wel eisen te worden gesteld zodat de doelen helder zijn en de weg waarlangs die worden bereikt en tegen welke kosten, worden vastgelegd. Ook dient er altijd een mogelijkheid te worden voorzien dat samenwerking wordt beëindigd indien hetgeen aanleiding was voor de samenwerking niet wordt bereikt of de kosten uit de hand lopen.
Het is alweer een tijd geleden dat Parkstad werd opgericht. Wij zijn daar kritisch over geweest. Parkstad is (gedeeltelijk) opgeheven. De vervanger is IBA (Internationale Bau Ausstellung). Vaag is wat IBA kan opleveren. Wat wij wel weten is dat daar bevoegdheden, taken en budgetten aan worden overgeheveld opdat projecten kunnen worden gerealiseerd. De gemeenteraden hebben hiertoe besloten. Hierdoor wordt de lokale democratie op afstand gezet op een wijze die maakt dat belastinggeld dat door de burgers wordt opgebracht, kan worden besteed door ambtsdragers die geen democratische legitimatie hebben. Een ontwikkeling die gevaren en het risico op belangenbehartiging in zijn DNA heeft zitten. Het bijzondere aan IBA is dat de structuur waarin deze vorm is gegeven, voorziet in een vermenging van publieke en private rechtspersonen. Een gemeenschappelijke regeling met een besloten vennootschap en commissarissen. Een gelijksoortige structuur is ook gebruikt bij de Floriade in Venlo. Wat dat heeft gebracht en hoe dat werkt hebt u via de media kunnen vernemen. Dat geldt ook voor de geleden verliezen. Zo’n 5 miljoen bovenop de miljoenen aan verstrekte subsidie.