Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

SOCIALE ZAKEN
Dit beleidsterrein wordt voornamelijk beheerst door wettelijke regelingen en is op lokaal niveau nauwelijks beïnvloedbaar. De behandeling en begeleiding van burgers die afhankelijk zijn en/of worden van sociale onderstand dient goed en effectief te zijn.
De aandacht en zorg voor de minima moet nog beter waarbij voorkomen dient te worden dat kinderen in armoede opgroeien. Hulpvragen van burgers behoeven een individuele beoordeling. Maatwerk is aangewezen gelet op de multiple problematiek waarmee gezinnen en individuen kampen. Burgers met “sociale problemen “zullen nog beter begeleid dienen te worden.
Alleen verwijzing naar professionele instellingen blijkt onvoldoende. Er zal toezicht moeten zijn of deze instellingen de burgers wel de benodigde en juiste hulp dan wel begeleiding bieden. Het is onbestaanbaar dat burgers met financiële problemen geen huisvesting meer kunnen vinden omdat geen sociale huisvesting meer beschikbaar is.
Indien instellingen wier taak het is te voorzien in een hulpvraag daarin niet kunnen voorzien, dan dienen die daarop te worden aangesproken waarbij sancties – indien mogelijk - niet worden uitgesloten.
Binnen de toegestane beleidsruimte zullen de minima echt ontzien moeten worden. Voor zover het beleid niet toereikend is, zal dit alsnog moeten gebeuren.
Voor minima moet klantvriendelijke en respectvolle behandeling; (maximale) kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen vanzelfsprekend zijn.
Wij zijn van mening dat het fonds voor sociale noden geen overbodige luxe is. Dit fonds
moet jaarlijks van voldoende financiële middelen worden voorzien zodat daaruit noodlijdende burgers direct, maar tijdelijk, geholpen kunnen worden.
De gemeente Brunssum dient een zelfstandig en weloverwogen sociaalbeleid te voeren, het welk niet afgestemd hoeft te zijn op regionaal niveau.