Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN HANDHAVING
Burgers voelen zich zelfs thuis niet meer veilig. Dat is niet goed. Openbare orde en veiligheid zijn taken waarmee de gemeente zich ook serieus bezig moet houden.
In onze huidige samenleving wordt nadrukkelijk gevraagd naar meer aandacht voor deze taken.
Sinds de laatste organisatiewijziging bij de politie hebben de burgers het idee dat de politie minder aandacht heeft voor de “kleine” maar burgers storende, criminaliteit. Vooral toenemende woninginbraken en berovingen van burgers in hun woningen, vragen beleid en aandacht.
Overlast - in welke vorm dan ook - tast niet alleen het woon - en leefmilieu van de burgers aan, maar wordt steeds vaker als bedreigend ervaren en is daarom niet te tolereren.
Omdat burgers deze overlast als bedreigend ervaren zullen wij als lokale overheid hoge prioriteit aan het voorkomen, oplossen en bestrijden moeten toekennen.
De burgers moet het duidelijk zijn dat de lokale overheid dit probleem serieus neemt.
Het is van belang dat veel meer aandacht wordt besteed aan voorkoming van deze overlast. Als ondanks maatregelen ter voorkoming van overlast deze niet afdoende blijken te zijn, dan zal de inzet gericht dienen te worden op opsporing, vervolging en bestrijding ervan.
De burgers moet duidelijk zijn dat het de lokale overheid ernst is, dat er geen excessen worden getolereerd en dat de veiligheid van de burgers voorop staat. Het 24 uur inzetten van wijkgebonden politiemensen en stadswachten, ondersteund door mogelijke burgerinitiatieven, kan onzes inziens een positieve invloed hebben op het bestrijden en voorkomen van deze vorm van criminaliteit.