Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

FINANCIËN
Van belang is dat de gemeente over voldoende financiële middelen dient te beschikken om de noodzakelijke doelstellingen te bereiken en invulling te geven aan breed gedragen wensen van burgers. Maatregelen zullen hiervoor zowel in de inkomsten- als uitgavensfeer genomen moeten worden waarbij wel voor BBB-Palmen een sluitende begroting wenselijk is. Ons streven blijft dit alles te realiseren zonder dat de gemeentelijke (WOZ) belastingen en tarieven verhoogd worden. Immers de burgers moeten het met minder doen, waarom de gemeente dan niet? Primair zal worden gezocht naar efficiency voordelen maar om dit doel te bereiken kan het noodzakelijk zijn dat de uitgaven bijgesteld dienen te worden. Soms zal verhoging van heffingen niet te voorkomen zijn, omdat door de Rijksoverheid verplichtingen aan de gemeente worden opgelegd die doorberekend moeten worden aan de burgers. Bijvoorbeeld milieuheffing met betrekking tot afvalverwerking en rioleringsonderhoud. Maar voor zover de gemeente Brunssum invloed kan hebben op allerlei heffingen zal ons streven er eerder op gericht zijn ook deze lasten te verlichten dan verhogingen zonder meer te accepteren. Mocht het tot lastenverzwaring in deze komen, dan zullen deze lasten zoveel mogelijk eerlijk worden verdeeld waarbij de financieel zwakste zoveel mogelijk worden ontzien door middel van complete dan wel gedeeltelijke kwijtschelding.