Nee tegen begroting 2013 - Ja tegen vrijwilligers

Er ligt weer een lijvig werk met allerlei mooie woorden. Weerbarstige materie met grote gevolgen voor de Brunssumse burger. 

 

Er ligt weer een lijvig werk met allerlei mooie woorden. Weerbarstige materie met grote gevolgen voor de Brunssumse burger. Het college vraag van ons onvoorwaardelijke steun voor allerlei bezuinigingen zoals op het gebied van de verkeersveiligheid en vooral voor de voorgenomen strategische beleidslijnen.

Stedelijke projecten waaraan grote risico’s kleven worden niet herzien althans op papier wordt gedaan alsof ze in de herbezinningsfase zitten. Intussen worden onherroepelijke besluiten of handelingen genomen. De lasten voor burgers nemen echter toe.

Onze partij is  kritisch over de politieke  keuzes die gemaakt worden en we hebben onze vraagtekens bij de actualiteit/ de gedateerdheid van deze bundel ten aanzien van Licom en de Brede School Treebeek. Dit heeft invloed op onze besluitvorming.

Realistisch BBB-Palmen

Dat ook de Brunssumse lokale overheid niet ontkomt aan bezuinigingen beseft BBB- Palmen. Dan moet je inderdaad keuzes maken. De vraag is of je dan nog door moet gaan met diverse projecten zoals bijvoorbeeld de miljoenen kostende majeure stedelijke projecten die geen geld opleveren en alleen maar geld kosten.

Keuzes BBB-Palmen o.a.

Schrappen infrastructurele projecten; geen leegstandsbouw.

We beklemtonen dit al sinds 2008. Hele grote bezuinigingen kunnen ook gehaald worden door een paar bodemloze (infrastructurele) projecten te schrappen waar de Brunssumse burger niet op zit te wachten.  De bezuinigingen zijn een goed moment  om een integrale afweging te maken van de gewenste doelstellingen op ruimtelijk gebied en de relatie met dossiers zoals volkshuisvesting, welzijn en demografische ontwikkelingen. We hebben hierover zelfs een wijzigingsvoorstel ingediend in het belang van Brunssum maar die heeft het om politieke redenen niet gehaald.

Wat bedoelen wij met die volzin ? Wij bedoelen hiermee dat groei eindig is en zijn grenzen heeft. Krimp moet je accepteren en niet bestrijden door  - ondanks de enorme leegstand- nog meer winkelruimte en een zorgplein te realiseren. Door het wegtrekken van (para)medische beroepsbeoefenaren elders uit Brunssum naar het zorgplein, leidt dit tot nog meer leegstand. "Gaten worden met gaten gevuld."

Vooral bij deze grote infrastructurele projecten houden wij het maatschappelijk rendement in ogenschouw. Namelijk in hoeverre draagt een uitgave van de gemeente bij aan het beoogde maatschappelijke effect en kan het zelfde doel met minder geld worden bereikt. Leidt het aanbieden van zorg anders dan op een zorgplein tot kwalitatief mindere zorg. BBB-palmen meent van niet.

Geen overbodige buitenring; verbeteren bestaand wegennet.

Nu we het toch over de krimp hebben. Bij een krimpende bevolking wordt een autosnelweg met vier banen aangelegd in een groene omgeving. Hier zijn miljoenen bezuinigingen te realiseren. Wij zijn ook voor een goede bereikbaarheid van Brunssum maar dat kan wat ons betreft goedkoper door het bestaande wegennet te verbeteren en betrek hierbij de Bundestrasse 56 Neu (naar Born).

Belastingverlaging gezien waardedaling woningen

Een koopkrachtdaling in tijden van economische recessie moet zoveel mogelijk beperkt worden. Het consumentenvertrouwen is cruciaal voor onze economie. Een koopkrachtdaling door een OZB-verhoging, ook al is het met de inflatiecorrectie doet daar geen goed aan gezien de inkomensnivellerende maatregelen van het Rijk zoals de stijgende zorgpremie. Burgers houden daardoor per definitie minder over.

Door de krimp van de woningmarkt en door de waardedaling van de woningen worden de inkomsten bij gelijkblijvend OZB tarief minder voor de gemeente, dat is duidelijk. Dus de woningen die zijn overgebleven en die ook minder waard zijn geworden moeten in plaats van minder OZB te betalen, aangezien die gerelateerd is aan de waarde van de woning, meer gaan betalen om de gemeente uiteindelijk- op macroniveau bezien - evenveel opbrengst te leveren. Vervolgens vindt ook nog eens een extra verhoging van plaats.

Ons voorstel is om deze vermindering te accepteren, en niet de OZB belasting te verhogen om toch meer inkomsten binnen te halen maar de burgers de waardedaling ook daadwerkelijk te laten toekomen in de vorm van een lagere belastingbetaling. Het begrotingsgat dichten door het majeure projectenbouwfonds en de pot Buitenring.

Geen lastenverhoging voor gebruikers culturele en sportaccommodaties

De Brunssumse culturele en sportverenigingen zijn van groot belang. Nu de budgetten al een aantal jaren kleiner worden, maken we ons zorgen over de verenigingen en de toegankelijkheid ervan. Zij moeten vaak een hoge huur betalen, die doorberekend wordt in de contributie anders worden ze noodlijdend.

Een voorstel waar BBB-Palmen het niet mee eens is, is daarom de voorgenomen kostendekkendheid van gemeentelijke accommodaties. Het college wil de accommodaties kostendekkend verhuren. Sjieke taal voor platte prijsverhogingen. Een vereniging kan vervolgens een subsidie verdienen, afhankelijk van de mate waarin deze zich maatschappelijk actief inzet voor de Brunssumers. BBB-Palmen noemt dat “een sigaar uit eigen doos”. Vrijwel alle sportverenigingen maar ook culturele verenigingen leveren met talloze vrijwilligers en een steeds breder wordend takenpakket een bijdrage van formaat. De kosten verhogen met een mogelijke verhoging van de contributie tot gevolg is een verkeerd signaal aan al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de club en daarmee voor Brunssum.

Huurverhoging leidt verder tot uitwijkgedrag van verenigingen naar gratis accommodaties. Dit leidt dan weer tot nog minder inkomsten voor de gemeente uit accommodatieverhuur. Consequentie; nog minder inkomsten voor de gemeente die daardoor de overblijvende gebruikersverenigingen nog meer gaat belasten wegens het beleid van kostendekkendheid.

Stop structurele armoede

De “kanslozen” iemand die lang in de bijstand zit en geen werkvooruitzichten heeft moeten  bloeden. Op gelden die waren vrijgemaakt voor mensen die langdurig in de bijstand zitten wordt beknot. Dit is onacceptabel. Kansrijken faciliteren om te re-integreren vinden wij goed als dit maar leidt tot duurzame en structurele uitstroom en geen draaideurconstructies.  Wij blijven pleiten voor een eindejaarsuitkering in de vorm van een voedselvoucher die bij Brunssumse winkeliers kunnen worden omgezet. Zo worden zowel de minima als de winkeliers geholpen.

Kledingbeurs, wat gebeurt hiermee ?


Als ik de  woorden van de verantwoordelijke wethouder vorig jaar moest geloven was de kledingbeurs toch wel het re-integratiemiddel bij uitstek. Hij verkondigde dat minima of bijstandsgerechtigden door de kledingbeurs aan gepaste kleding kunnen komen waardoor de kans op een baan tijdens het sollicitatiegesprek wordt verhoogd althans woorden van gelijke strekking. Nu wordt de beurs afgeschaft. Onbegrijpelijk !


BBB-Palmen ziet de zaken vanuit een ander perspectief en maakt andere keuzes die geen leegstand veroorzaken, de burgers minder geld kosten, vrijwillligers motiveert en de minima een menswaardig bestaan geeft. Niets zien wij hiervan terug in de begroting. Daarom zijn wij tegen deze begroting.

 
 

                                                    ---------------------